شرکت رایا شیمی پارسیان با دامنه فعالیت تولید و بسته بندی بی کربنات سدیم با نگرشی جامع به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر سازمان، به منظور دستیابی به اهداف کیفی، سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استاندارد بین المللی ISO9001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی غذا بر مبنای استاندارد بین المللی ISO22000:2018 جهت فرایند های عملیاتی مستقر نموده و استراتژی ها را تنظیم و متناسب با آن منابع خود را سازماندهی و بکار گرفته است.

اعتقاد ما بر این است که رسیدن به اهداف تعریف شده سازمان با اتکاء به موارد زیر امکان پذیر خواهد بود:

  • تمرکز بر اجرای خواسته های واقعی ذینفعان و مشتریان در جهت فراتر رفتن از حد انتظارات آنان
  • ارتقاء سطح آگاهی،دانش سازمانی و مهارتهای علمی و عملی کارکنان در جهت بهبود فرآیند وکیفیت محصولات از طریق آموزش های مستمر و هدفمند
  • تعهد به اجرای مداوم و موثر سیستم مدیریت کیفیت،کاهش ریسک و بهبود مستمر در تمامی فرآیندها و فعالیتهای موثر بر کیفیت محصولات
  • تلاش در جهت حفظ و ارتقای سطح کیفیت و ایمنی غذایی در کلیه فرآیندهای سازمان
  • توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کارکنان و ایجاد فضای کاری مناسب در راستای اجرای صحیح فعالیتهای سازمان
  • توجه به رویکرد ارتقا و توسعه تکنولوژی همراه با مدیریت دانش جهت کسب مزیت رقابتی پایدار و توسعه بازارهای هدف
  • کسب رضایت بالای منابع انسانی از حیث هویت سازمانی، بهبود انگیزش و تاکید بر کارایی عملیات و فعالیتهای تولیدی-پشتیبانی و ستادی
  • بهبود فرآیند تولید جهت پاسخگویی بهتر به تعهدات و رضایتمندی هر چه بیشتر مشتریان
  • افزایش قدرت برند تجاری شرکت

 

مدیریت ارشد سازمان ضمن نظارت بر حسن اجرا، اثربخشی و کارآیی، سیستم مدیریت کیفیت را در فواصل زمانی مناسب ارزیابی، تحلیل و بازنگری نموده و در ارتباط با خط مشی کیفیت از موارد ذیل اطمینان حاصل میکند:

معرفی و درک خط مشی شرکت در سازمان، تناسب با اهداف سازمان، بازنگری برای تداوم تناسب، فراهم آوردن چارچوب برای تعیین اهداف کیفیت، تعهدات برآورده سازی الزامات و بهبود مستمر، اثربخشی سیستم مدیریت، تمامی کارکنان شرکت خود را متعهد به نگهداری، اجرا و بهبود مستمر تمامی فرایندها و فعالیت های کاری می دانند.

شرکت رایا شیمی پارسیان به عنوان یکی از واحدهای تولید بی کربنات سدیم در کشور،جلب رضایت ذینفعان را وظیفه اصلی خود می داند،این سازمان با بهره گیری از دانش درون سازمانی و اتکا به نیروی انسانی کارآمد،پیشرفت و تعالی روزافزون را سرلوحه خود قرار داده است.است.

شرکت رایا شیمی پارسیان برآن است با بکارگیری سیستم های مدیریتی،اتکا به نیروی انسانی کارآمد،ایجاد محیطی آرام و ایمن،ارتقا کیفیت محصولات، توسعه مدیریت ارتباط با مشتری، جلب رضایت مشتریان و سایرذینفعان و بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی، یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان و صادرکنندگان جوش شیرین در کشور باشد.